Sự kiện thể thao mới nhất,bản tin giải bóng đá

Sự kiện thể thao mới nhất,bản tin giải bóng đá

trung tâm tin tức vị trí của bạn:Sự kiện thể thao mới nhất,bản tin giải bóng đá > trung tâm tin tức > Yên Bái xây dựng đời sống văn hóa mới theo lời Bác dạy

Yên Bái xây dựng đời sống văn hóa mới theo lời Bác dạy

ngày phát hành:2023-09-19 12:09    Số lần nhấp:147

Sau nhiều năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo và thấm nhuần những lời dạy của Bác Hồ về thực hiện đời sống văn hóa mới, tỉnh Yên Bái đã vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn địa phương, tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Yên Bái xây dựng đời sống văn hóa mới theo lời Bác dạy - Ảnh 1.

Xây dựng đời sống văn hóa mới theo lời Bác dạy đã thổi “làn gió mới” vào đời sống văn hóa tinh thần cho người dân Yên Bái.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX xác định xây dưng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” với 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Yên Bái cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, cụ thể hóa một nội dung mới của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - mong ước suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cũng như của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Tỉnh đã chăm lo phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, làm tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục có bước chuyển biến tích cực; khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Là huyện vùng cao, đặc biệt khó khăn của cả nước, thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đã luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên để thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới. Cùng với các chính sách hỗ trợ nhân dân định canh, định cư, giao đất giao rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, huyện đã tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới, từng bước xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu đã bám rễ trong tiềm thức bao đời của người dân nơi đây.

Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên cho biết: "Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 81,1%; bản, tổ dân phố văn hóa đạt 76,5%; cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 106,7%; 98/98 bản, tổ dân phố và 12/13 xã có nhà văn hóa. Huyện đã xây dựng có hiệu quả các mô hình "Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”, "Không sinh con thứ 3”, "Không tảo hôn, không thách cưới cao, không nghiện ma túy”; mô hình vệ sinh môi trường cải tạo cảnh quan "Sáng - xanh - sạch - đẹp”, mô hình "Bản hạnh phúc”, "Trường học du lịch”, "Trường học hạnh phúc”… từng bước làm thay đổi diện mạo quê hương, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân”.

Xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng đời sống mới, thời gian qua, tỉnh đã triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và lồng ghép các nguồn lực thuộc các chương trình, dự án. Từ đó, điều kiện cơ sở hạ tầng tại các huyện nghèo, vùng đặc biệt khó khăn đã được quan tâm đầu tư, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo được thực hiện hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của hộ nghèo,trung tâm tin tức hộ cận nghèo, người dân tại các vùng đặc biệt khó khăn đã có sự cải thiện rõ nét.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 32,21% năm 2016 xuống còn 4,76% năm 2021 (bình quân mỗi năm giảm 5,03%, riêng tại 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm bình quân 8,32%/năm). Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 7,66%/năm, cao hơn nhiều so với bình quân chung toàn tỉnh và của cả nước. Hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 12,92% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025).

Cùng với đó, Yên Bái luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến tăng cường bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, thực hiện đúng phương châm "biến di sản thành tài sản” phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Các địa phương đều quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng các khu vui chơi, giải trí trong cộng đồng, đặc biệt từ nguồn huy động trong dân. Hàng trăm đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ (CLB) nghệ thuật, CLB thể dục thể thao tại các thôn, bản, tổ dân phố trong toàn tỉnh thành lập mới, duy trì hoạt động.

Hiện có 85,4% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc, 39,3% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt tiêu chí thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc. Toàn tỉnh đã xây dựng được trên 500 CLB gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, Yên Bái đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá "gia đình, thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc”; làm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, xây dựng mô hình "xã, phường, thị trấn hạnh phúc”, "huyện, thị xã, thành phố hạnh phúc”, hướng tới mục tiêu xây dựng "tỉnh hạnh phúc” trong thời gian tới.

65 năm qua, khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái nguyện luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tiếp tục xây dựng đời sống mới, nếp sống mới, văn minh, hiện đại gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Theo Báo Yên Bái